Devlet üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlanıyor!

Devlet üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlanıyor!

Özel okul sahipleri ve mühendislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversite yönetiminde akademi dışından isimlerin söz sahibi olmasının önü açan, eğitim programlarını sermayenin ihtiyaçlarına göre planlayan, piyasacı mantıkla üniversiteleri 3 statüye ayıran taslak metni Erdoğan’a sundu

Üniversiteyi, on binlerce ihraçla akademik canlılık ve düzeyden soyunduran, tepeden atanan yöneticiler getirerek demokratik işleyiş kırıntılarını da tasfiye eden, üniversiteli ve akademisyen kimliğini pekçok açıdan ve pekçok yöntemle budayıp baskılayan; onu, neoliberal dönüşümün en ucuz en pespaye biçimleri temelinde tamamen ticarileştiren AKP’li devlet şimdi de devlet üniversitelerinin tepesine hiçbir akademik kimliği, birikimi olmayan kişileri getirmeye hazırlanıyor.

Basına yansıyan habere göre mühendislerden ve özel okul sahiplerinden oluşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversitelerin yapısında köklü değişiklikler öngören taslak metni AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Taslakta, üniversite yönetiminde akademi dışından isimlerin söz sahibi olmasının önü açılıyor ve yabancı dille ilgili bölümlerde düzenleme planlanıyor.

Eğitimci olmayan atanacak: ‘Ülkenin sanat, kültür, ve iktisadi hayatına temayüz etmiş kişiler’!

Taslakta en dikkat çekici madde, üniversitelerin yönetim modelinde değişiklik planlayan madde oldu. Bu kapsamda, tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseylerinin oluşturulması planı taslağa kaydedildi. Üniversite üst yönetimi rektör ve konseylerden oluşacak. Konsey üyelerinin üniversitenin misyonuna uygun, “ülkenin kültür, sanat ve iktisadi hayatına temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler” arasından atanması önerildi. “Ülkenin kültür, sanat ve iktisadi hayatına temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler” tanımının üniversiteyle AKP’li devlet arasında hem ideolojik-siyasi hem de kültürel-ekonomik pek çok açıdan doğrudan bağ kurulması anlamına geldiğini söylemeye gerek yok.

Üniversite ve “paydaşlık?!

Ayrıca rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak.

Bu “paydaşlarla” kimlerin kastedildiği malum!

Üniversite burjuvazinin ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkilenecek

Meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan ‘Bölgesel Mesleki Eğitim Üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor. Her bir ön lisans programının en az bir sektörel destekçisi olması benimsenecek.

Yükseköğretimde çeşitlenen öğrenci profiline uygun talepleri karşılayabilecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek, istihdamı arttırabilecek, artan rekabete uyum sağlayabilecek bir üniversite hedef olacak.

Üniversitelere statü

Taslak metinde, üniversitelerin kendi yapısını tanımlaması ve geliştirmesine imkân sağlanması amacıyla “2547 Sayılı Kanun”da değişiklik yapılması önerildi. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun bir diğer önerisi ise “Üniversitelerin hukuki ve mali statü açısından tematik, sınırlı alanda uzmanlaşmış ya da çok yönlü üniversite olarak yapılandırılması” oldu.

“İşlevsel” olmayan programlarda yabancı dile sınırlandırma

Kurulun en çok tartışılacak önerisi ise üniversitelerdeki yabancı dil öğrenimine ilişkin gerçekleştirildi. Buna göre, uygulama sürecinde yetersizliği tespit edilen programlarda yabancı dil öğretiminin desteklenmesi, işlevsel olmadığı değerlendirilen programlarda ise yabancı dilde öğretimin sınırlandırılması teklif edildi.

Konseyin görev alanı oldukça geniş!

Kurulması planlanan üniversite konseylerinin görevlerine ilişkin taslak metinde şu detaylar yer aldı:

– Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

 

– Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

 

– Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.

 

– Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar